Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OLEJOWE Majka
  Roman (dalej DCO) z siedzibą: ul. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica.
 • Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: dco@vp.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • 1. wykonywania czynności mających na celu realizację zamówień lub zawarcia umowy i jej realizacją, a podstawią prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE). Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • 2. spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości, świadczenia usług telekomunikacyjnych, ewidencjonowania ruchu towarowego, a podstawą prawna przetwarzania danych osobowych dla powyższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (UE): Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię są: Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, Kodeks Cywilny, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o dostępie do informacji publicznych, Prawo Telekomunikacyjne.
 • 3. zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku i opracowania strategii i prognoz lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
  ust 1 lit f) RODO (UE). Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stroną trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 • Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  – Banki
  – Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe i windykacyjne
  – Firmy świadczące usługi doradztwa
  – Firmy świadczące usługi audytorskie
  – Firmy kurierskie i pocztowe, które będą dostarczać do Państwa przesyłki
  – Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  I. przepisy prawa, które mogą obligować DCO do przetwarzania danych przez określony czas (np.
  ustawa o rachunkowości);
  II. okres, przez jaki trwa współpraca;
  III. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  IV. okres, na jaki została udzielona zgoda.

  Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  – żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo ich
  sprostowania,
  – żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  – usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  – przeniesienia Państwa danych osobowych.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez DCO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Mają też Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres: dco@vp.pl. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na skrzynkę mailową: dco@vp.pl.

 

logo-eni smary olejeoleje-i-smary-tedexoleje-shellsmary-oleje-specol